نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/20
شماره قانون 210/99/9
عنوان قانون اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم طی نامه شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور