نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/19
شماره قانون 200/99/5
عنوان قانون تفویض اختیار تقسیط و امهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/99/1 مورخ 1399/01/05
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار تقسیط و امهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/99/1 مورخ 1399/01/05 طی نامه شماره 200/99/5 مورخ 1399/01/19 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور