نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
تاريخ 1399/01/26
شماره قانون 7933
عنوان قانون ابلاغ مصوبه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹9
متن کامل قانون:
بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ابلاغ مصوبه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ طی نامه شماره 7933 مورخ 1399/01/26 ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور