نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/03/11
شماره قانون 200/99/26
عنوان قانون احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ع، ف، ر، ص و ش تبصره ۵ و بند م تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
متن کامل قانون:
بخشنامه موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ع، ف، ر، ص و ش تبصره ۵ و بند م تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۶ مورخ ۹۹/۰۳/۱۱ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
 منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور