نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور ساير
تاريخ 1395/10/25
عنوان قانون سازمان تامین اجتماعی - مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها
متن کامل قانون: