نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور ساير
تاريخ 1395/10/25
عنوان قانون سازمان تامین اجتماعی - شرایط تقسیط بدهی کارفرمایان
متن کامل قانون: