نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور ساير
تاريخ 1395/10/25
عنوان قانون سازمان تامین اجتماعی - تشکیل پرونده کارگاه های تازه تاسیس
متن کامل قانون: