نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور ساير
تاريخ 1392/03/12
عنوان قانون قانون اتاق بازرگاني ايران
متن کامل قانون: