نوع قانون ساير
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1388/06/25
عنوان قانون آیین نامه دریافت مجوز حق کشتیرانی تحت پرچم دولت خارجی در مسیرهای داخلی آبی فدراسیون روسیه
متن کامل قانون:
1. اين آيين نامه چگونگي و ترتيب دريافت مجوز حق تردد كشتيراني كشتي هاي تحت پرچم كشور خارجي در مسيرهاي داخلي آبي فدراسيون روسيه را مشخص مي نمايد.

2. تصميم به ارائه مجوزتردد كشتيراني به كشتي هاي تحت پرچم كشور خارجي به منظور ترانزيت در مسيرهاي داخلي آبي فدراسيون توسط دولت فدراسيون روسيه اتخاذ و به صورت بخشنامه (مجوز) صادر مي شود.
3. صدور مجوز حق تردد كشتيراني كشتي هاي تحت پرچم كشور خارجي به منظور حمل ونقل در مسيرهاي آبي فدراسيون روسيه بر اساس درخواستي است كه از ارگان ذيربط در آن كشور به وزارت حمل ونقل روسيه ارائه مي شود و اين درخواست اساس بخشنامه (مجوز) دولت فدراسيون روسيه تلقي مي شود.
4. درخواست عبور از مسيرهاي آبي داخلي فدراسيون روسيه، به وزارت حمل ونقل فدراسيون روسيه بايستي حداقل 60 روز قبل از زمان برنامه ريزي شده براي عبور كشتي تحت پرچم كشور خارجي ارائه شود. درخواست مي بايست حاوي اطلاعات ذيل به زبان روسي باشد.

 • الف) نام كشتي(درصورت عدم امكان ذكر نام كشتي به زبان روسي، ذكر نام آن طبق مدارك بين المللي كشتي با الفباي لاتين مجاز است).
 • ب) مالكيت ملي كشتي
 • ج)عنوان صاحب كشتي
 • د) بندر محل ثبت كشتي
 • هـ) نوع كشتي
 • و)اندازه هاي اصلي(طول، عرض، ارتفاع، درافت كشتي)
 • ز) مسير تردد كشتي
 • ح) زمان و اهداف تردد(تعداد گذرها) كشتي در مسيرهاي داخلي آبي فدراسيون روسيه.

5. درصورت كامل نبودن اطلاعات درخواستي در بند 4 اين آيين نامه، وزارت حمل ونقل فدراسيون روسيه اطلاعات تكميلي را از ارگان ذيربط در كشور خارجي استعلام مي نمايد. در صورت عدم ارائه اطلاعات تكميلي توسط ارگان ذيربط در كشور خارجي، وزارت حمل و نقل فدراسيون روسيه اين ارگان را از غير ممكن بودن بررسي درخواست مطرح شده مطلع مي نمايد.
6. وزارت حمل ونقل فدراسيون روسيه، مجوز(بخشنامه) دولت فدراسيون روسيه را كه حاوي اطلاعات ذيل مي باشد را صادر مي نمايد:

 • الف) نام كشتي
 • ب) مالكيت ملي كشتي
 • ج) مسيركشتي
 • د) زمان و اهداف تردد (تعداد گذرها)كشتي در مسيرهاي داخلي آبي فدراسيون روسيه
 • هـ) لزوم انجام تشريفات مرزي، گمركي و ديگر انواع كشتي، پرسنل و مسافران آن

7. مجوز صادر شده توسط دولت فدراسيون روسيه با وزارت امور خارجه فدارسيون روسيه، وزارت دفاع فدراسيون روسيه، سرويس فدرال امنيت فدراسيون روسيه، سرويس فدرال گمرك، وزارت بهداشت و توسعه اجتماعي فدراسيون روسيه، وزارت كشاورزي فدراسيون روسيه و كميته دولتي فدراسيون روسيه در امور ماهيگيري مورد توافق قرار مي گيرد. در عين حال زمان موافقت با مجوز صادر شده توسط دولت فدراسيون روسيه با ارگانهاي فدرال ذينفع حكومت نمي تواند از 10روز كاري از زمان دريافت آن براي بررسي فراتر رود.
8. وزارت حمل ونقل فدراسيون روسيه طي 5 روز كاري از تاريخ اخذ تصميم، ارگان ذيربط كشور خارجي را از تصميم گرفته شده توسط دولت فدراسيون روسيه مطلع مي سازد.

 

 
مصوبه شماره 85 دولت فدراسيون روسيه مورخ 16 فوريه 2008

درخصوص تاييد آيين نامه دريافت مجوز حق كشتيراني تحت پرچم دولت خارجي در مسيرهاي داخلي آبي فدراسيون روسيه


دولت فدراسيون روسيه تصويب مي كند:
1. آيين نامه پيوست در خصوص دريافت حق كشتيراني تحت پرچم كشور خارجي در مسيرهاي داخلي آبي فدراسيون روسيه.
2. وزارت حمل ونقل فدراسيون روسيه اطلاع رساني در مورد تاييد آيين نامه دريافت مجوز حق كشتيراني تحت پرچم كشور خارجي در مسيرهاي داخلي آبي فدراسيون روسيه را به ارگانهاي صلاحيت دار ذيربط كشورهاي خارجي تامين نمايد.