نوع قانون ساير
محل صدور ساير
تاريخ 1387/02/23
شماره قانون 4425/?
عنوان قانون درخصوص ورود و خروج کالا به مناطق ویژه اقتصادی بندری تحت یک رویه واحد با اعمال قوانین و مقررات حاکم برآن
متن کامل قانون:

حسب مصوبات هیئت وزیران بنادر شهید رجایی ، بوشهر و امیرآباد بعنوان مناطق ویزه اقتصادی بندری ایجاد و سازمان بنادر و کشتیرانی بعنوان سازمان مسئول این مناطق تعیین گردیده است. نظر به ابلاغ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 11/3/1384 و ۀئین نامه اجرایی مربوطه مصوب 1/3/1385 ، سازمان مسئول منطقه ملزم به اجرای کامل قوانین و مقررات و انطباق کلیه رویه های اعمالی با مقررات مربوطه می باشد. لذا در راستای اجرای تکالیف قانونی و بر اساس مفاد ماده 19 قانون مزبور ، اعلام می دارد که از تاریخ 1/5/87 تمامی رویه های اعمالی در مناطق ویژه اقتصادی بندری شهید رجایی ، بوشهر و امیرآباد برابر مفاد قانون یاد شده و تحت رویه ای واحد و یکپارچه صورت می پذیرد. بنابراین از تاریخ مذکور به بعد ورود و خروج کلیه کالاها و پذیرش شناور حامل کالا و تخلیه و بارگیری آن در مناطق یاد شده مشمول قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه بوده و براساس رویه واحد با آن رفتار خواهد شد و تفکیک رویه های عادی و ویژه در این بنادر امکان پذیر نخواهد بود.

وزارت راه و ترابری - سازمان بنادر و کشتیرانی