نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/10/01
شماره قانون 158783/? 38855?
عنوان قانون اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده 22 آئین نامه داخلی هیئت دولت
متن کامل قانون:

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده 22 آئین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود:

الف ) اجازه نقل و انتقال اموال غیر منقول دستگاههای دولتی مقرر در موراد 113 و 114 و 115 و 117 و 118  قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب سال 1380 .

ب) اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 .

ج ) اصلاح و تغییر آئین نامه های اجرایی بند ج ماده 12 بند د ماده 23 بند الف ماده 26 و بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383.

د) مستنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیرات هیئت وزیران مندرج در ماده و احده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها - مصوب 1371- و قانون امور گمرکی - مصوب 1350.

ه ) اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.

و ) اختیارات مندرج در موارد 147 و 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم .

ز ) مصالحه متعهدان ارزی.

ح ) اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده .

ط ) اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه حسب مورد.

ی ) اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی ( حسب مورد )

ملاک تصمیم گیری درخصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تائید رئیس جمهور با رعایت ماده 19 آئین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.

2- در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رئیس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور