نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1387/01/19
شماره قانون 3307/?35621
عنوان قانون انتقال به بازارچه مرزی میل 75 به محل چاه عبدالهی میل 78
متن کامل قانون:

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 3935/73/7/1 مورخ 3/5/1385 وزارت کشور و به استناد ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - و با رعایت جزء ب بند1 تصویب نامه شماره 158783/ت38855 ه مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: انتقال بازارچه مرزی میل 75 به محل چاه عبدالهی میل 78 با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است . این تصویب نامه در تاریخ 14/1/1387 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور