نوع قانون تصويبنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1387/01/25
عنوان قانون صادرات اقلام وارداتي فاقد مدارك ورود
متن کامل قانون:
با استناد به نامه شماره 3260/210 مورخ 16/11/1386 مدير كل محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران به اطلاع مي رساند، صادرات اقلام وارداتي فاقد مدارك ورود، بجر اقلام مشمول ماده (114) قانون برنامه سوم توسعه كشور ( تنفيذ شده در ماده 36 قانون برنامه چهارم) و ماشين آلات خط توليد با رعايت ساير مقررات  نيازي به مجوز موردي ندارد.