نوع قانون تصويبنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1387/01/25
عنوان قانون اسامي 8 شركت تاييد شده به عنوان شركتهاي خوشنام در مرحله سوم جهت بهره مندي از تسهيلات تبصره 2 و 3 ماده 17 دستور العملمبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فراوردههاي نفتي يارانه اي
متن کامل قانون:
 

 در راستاي اجراي مفاد دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فراوردههاي نفتي يارانه اي مصوب ستاد، اسامي 8 شركت تاييد شده به عنوان شركتهاي خوشنام در مرحله سوم جهت بهره مندي از تسهيلات تبصره 2 و 3 ماده 17 دستور العمل به شرح ذيل ارسال مي گردد.

خواهشمند است علاوه بر اجراي دستور العمل مصوب در صورتي كه هرگونه تخلفي از شركتهاي نامبرده مشاهده گرديد، مراتب را سريعاً گزارش نمايند.

رديف

نام شركت

رديف

نام شركت

1

البرز چليك ايران

5

زرين روغن

2

بازرگاني عبدالرسول شركت

6

ستاره لاهيج شيمي

3

توليدي و بازرگاني لافت تيز

7

شيمي در سلف

4

روانكاران صنعت

8

هرمز انرژي