نوع قانون تصويبنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1387/01/25
عنوان قانون تصويبنامه هيات وزيران در خصوص صادرات نفت و گاز در مقابل واردات آنها(سواپ)
متن کامل قانون:

 هئيت وزيران در جلسه مورخ 24/11/1386 يا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

گمرك جمهوري اسلامي ايران مجاز است نفت يا گاز وارداتي مصرفي كشور كه شركت ملي نفت ايران تعهد تامين آنرا دارد . از كشورهايي كه وزارت نفت اعلام مي دارد در حكم ورود موقت تلقي نمايد وزارت نفت مكلف است ظرف 4 ماه معادل نفت يا گاز وارده را از محل توليد داخل صادر نمايد معادل سازي محصولات جهت تسويه پروانه ها بر اساس  فرمولي خواهد بود كه با توجه به كيفيت و كميت در محموله از سوي وزارت نفت تعيين و در قرار داد مربوطه اعلام مي شود.

چنانچه صادرات معوض كالا در مدت ياد شده انجام نمود گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف به اخذ حقوق ورودي متعلقه و واريز آن به حساب خزانه خواهد بود و متعاقباً نسبت به تسويه پروانه ورود موقت اقدام نمايد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران تعهد وزير نفت را به جاي ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي مورد پذيرش قرار مي دهد.