نوع قانون تصويبنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1387/01/25
عنوان قانون تسهيل و حمايت از صادرات شركتهاي معتبر و خوشنام صادراتي
متن کامل قانون:
به اطلاع مي رساند در جهت تسهيل و حمايت از صادرات چنانچه شركتهاي معتبر و خوشنام صادراتي قبل از سر رسيد ضمانتنامه يا سفته هاي ماخوذه(كه طبق قانون حداكثر با مهلت دو ساله خواهد بود) كالاهاي توليدي را صادر و تعهدات خود را قبل از مهلت هاي قانوني انجام دهند استفاده مجدد از تضمين هاي فوق به دفعات با سر رسيد براي ورود موقت مواد اوليه از نظر اين معاونت بلامانع مي باشد لذا خواهشمند است دستور فرمائيد چنانچه شركت مذكور از شركتهاي معتبر و خوشنام مي باشد مراتب را به گمركات ذيربط اعلام فرمايند.