نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/12/08
عنوان قانون سود بازرگاني نخ پلي آميد
متن کامل قانون:
 

وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 25338/ت 24794/ه مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:

سود بازرگاني نخ پلي آميد مشمول رديفهاي 54021100 و 54021900 تعرفه جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1386 از شانزده در صد (16%) كاهش مي يابد.

اين تصويب نامه در تاريخ 8/12/1386 با تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.