نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/11/27
عنوان قانون آيين نامه اجرايي ساماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي
متن کامل قانون:
  وزيران عضو كارگروه نوسازي باغات چاي و تقويت بازار داخلي و ساماندهي توليد و توزيع چاي، بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 3449/ت 34872 ه مورخ 9/2/1385 تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي ساماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي موضوع تصويب نامه شماره 23999/ت 34973 ك مورخ 8/3/1385 به شرح زير اصلاح مي شود:

•1.      ماده (3) به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 2- به پيشنهاد وزير جهاد كشاورزي و با رعايت تصويب نامه شماره 34455/ت25428ه مورخ 13/8/1380 در نيمه دوم آذر ماه هر سال قيمت تضميني برگ سبز چاي سال آينده تعيين مي شود. ساز و كار خريد برگ سبز چاي توليدي توسط كميسيون اقتصاد اعلام خواهد شد.

2- در ماده (4) عبارت مهر ماه جايگزين عبارت آذرماه مي گردد.

3- در بند (الف) ماده (9) عبارت در طول دوره اجراي زمان بندي ماده يك آيين نامه جايگزين عبارت در سال 1385 و عبارت دو كيلو گرم جايگزين عبارت يك و نيم كيلوگرم مي گردد.

4- در ماده (13) عبارت كشاورزان و دست اندركاران فرآوري و كارخانه هاي چاي سازي جايگزين عبارت كليه كشاورزان چايكار و عبارت در طول دوره اجراي برنام طبق زمان بندي ماده يك جايگزين عبارت در سال 1386 مي گردد.

اين تصويب نامه در تاريخ 24/11/1386 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.