نوع قانون تصويبنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1386/09/18
عنوان قانون ارتقاء نظام بازرگاني كشور و ايجاد مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات
متن کامل قانون:

با عنايت به اينكه وزارت بازرگاني در اجراي تصويب نامه شماره 116225/ت35818ﻫ مورخ 18/9/1385 در راستاي ارتقاء نظام بازرگاني كشور و توانمندسازي صاحبان صنوف، حرف، مشاغل و توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالاها و خدمات، در پي استقرار نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات در سطح كشور مي باشد. اين رابطه، اقدامات متعددي صورت پذيرفته و سازوكار مربوطه با نام ايران كد فراهم شده است. مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران به عنوان متولي ايران كد و ارائه دهنده خدمات مربوطه به همكاري نمايندگان استاني ، بر پيشبرد اين نظام ملي كه قطعاً گامي موثردر تقويت زير ساخت و توسعه كاربردهاي كسب و كار و تجارت الكترونيكي خواهد بود. همت گماشته است. در حالي در كه بسياري از اقدامات فني صورت پذيرفته و ساز و كارهاي مربوطه آماده گرديده است.  روند استقرار و جاري سازي نظام كه بايد با مراجعه و عضويت واحدهاي توليدي و توزيعي در ايران كد و ارائه اطلاعات مربوطه جهت درج در نمايشگاه مجازي دائمي عملي گردد بسياري كند بوده و نگراني هايي براي از دست رفتن فرصتها پديد آورده است.