نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/11/08
شماره قانون 138
عنوان قانون قانون مقررات صادرات و واردات
متن کامل قانون:
وزراي كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند: سود بازرگاني كيسه خون مشمول رديف 39232110 تعرفه از شانزده درصد به صفر درصد كاهش مي يابد.