نوع قانون تصويبنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1386/11/07
شماره قانون 163913/?405/?
عنوان قانون سود بازرگاني تلفن همراه
متن کامل قانون:
 

بر اساس مصوبه شماره 163913/ت405/ك تاريخ 9/10/86 وزراي محترم عضو كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، سود بازرگاني تلفن همراه مشمول رديف 85171210 تعرفه از 56% به 21% كاهش و برقراري سود بازرگاني براي اجزاء و قطعات وارداتي به صورت SKD به ميزان 6% و به صورت CKD به ميزان صفر تعيين گرديده است.