نوع قانون تصويبنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1386/11/07
شماره قانون 1
عنوان قانون عوارض صادرات گندم
متن کامل قانون:

بر اساس مصوبه وزراي عضو كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون صادرات و واردات، عوارض صادرات گندم به ازاي هر كيلوگرم 1000 ريال و عوارض صادرات آرد به ازاي هر كيلوگرم 1500 ريال توسط گمرك اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز مي گردد.

صادركنندگاني كه قبل از تاريخ 15/8/86(پايان زمان خريد گندم) از خريداران خارجي اعتبار اسنادي به نفع خود دريافت نموده اند از شمول اين تصويب نامه خارج و عوارض ياد شده از آنها دريافت نمي گردد.