نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/10/25
عنوان قانون فهرست كالاهاي نفتي كه مشمول معافيت بند (د) ماده33 نمي باشد
متن کامل قانون:

 

 فهرست كالاهاي نفتي كه مشمول معافيت بند (د) ماده33 قانون برنامه چهارم توسعه نمي باشد:

1- نفت خام    2-گاز طبيعي    3- گاز مايع(مخلوط بوتان و پروپان)    4-بنزين    5-نفت سفيد    6-نفت گاز(گازوئيل)    7-نفتكوره(مازوت)    8-ميعانات گازي    9-وكيوم باتوم(ماده اوليه توليد انواع قير)    10-لوبكات    11-حلال402    12-حلال 403    13-حلال404    14-حلال 406    15-حلال407    16-حلال 409    17-حلال410