نوع قانون تصويبنامه
محل صدور بانک مرکزي
تاريخ 1386/10/25
شماره قانون 138
عنوان قانون فهرست كاهش سود بازرگاني انواع روغن هاي خام و مصرفي(به استثناي روغن زيتون)
متن کامل قانون:

وزرای عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:

" سود بازرگانی روغن خام و دانه هاي روغني به صفر و روغن تصفيه شده(غير از روغن زيتون) به شانزده درصد کاهش می یابد . "

این تصویب نامه در تاریخ 19/9/86 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی

رديف

شماره تعرفه

شرح كالا

سود بازرگاني

ملاحظات

فعلي

پيشنهادي

1

15071000

روغن خام سويا

11

صفر

كاهش به منظور حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان

2

15111000

روغن خام نخل

11

صفر

3

15111100

روغن خام منداب

11

صفر

4

15119100

روغن خام منداب

11

صفر

5

15079000

روغن ساخته شده سويا

51

16

6

15119090

روغن ساخته شده نخل

41

16

7

15121900

روغن ساخته شده آفتابگردان

51

16

8

15141900

روغن ساخته شده منداب

41

16

9

15149900

روغن ساخته شده منداب

41

16

10

15152900

روغن ساخته شده ذرت

51

16