نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/09/12
شماره قانون 147221/?38501?
عنوان قانون مشخص شدن محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر
متن کامل قانون:

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویز] اقتصادی در جلسه مورخ 5/4/1386 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اریان و با رعایت تصویب نامه شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/84 و شماره 11039/ت34804هـ مورخ 29/2/1385 تصویب نمودند:

حوضچه و اراضی هفده هکتاری پایانه کانتینری واقع در جنوب غربی و اراضی هفتاد هکتاری جزیره نگین واقع در شمال شرقی بندر بوشهر به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر ( موضوع بند الف تصویب نامه شماره 76715/ت19225ک مورخ 9/12/1376 به شرح نقشه پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیئت دولت است الحاق می شود.

این تصویب نامه در تاریخ 10/9/86 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور