نوع قانون تصويبنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1386/09/12
شماره قانون 134006/?38686?
عنوان قانون کاهش تعرفه سود بازرگانی شیر خشک صنعتی بیست و یک درصد به صفر درصد
متن کامل قانون:

وزرای عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:

" سود بازرگانی شیر خشک صنعتی مشمول ردیف (04021090) تعرفه از بیست و یک درصد به صفر درصد کاهش می یابد . "

این تصویب نامه در تاریخ 10/9/86 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور