نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/07/28
شماره قانون 120197/?37969??
عنوان قانون درخصوص نشان ايمني و سلامت به توليد كنندگان برتر محصولات غذايي و بهداشتي كشور
متن کامل قانون:

هيئت وزيران در در جلسه مورخ 1/7/86 بنا به پيشنهاد شماره 161562 مورخ 8/5/1386 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سيو هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1- به توليد كنندگان برتر محصولات غذايي و بهداشتي كشور كه در محصولات خود به مفاهيم سلامت و كيفيت فراورده  بيشترين توجه را داشته باشند براساس دستورالعملي كه با مشاركت موسسه استادارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ مي گردد، نشان ايمني و سلامت اعطاء مي گردد.

2-كليه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - موظفند در تهيه مواد غذايي عرضه شده در واحدهاي غذاخوري تحت پوشش خود ، فقط از روغن هاي داراي نشان استاندارد يا روغنهاي با اسيد چرب ترانس پائين تر از ده درصد 10% و همچنين از نمكهاي يددار تصفيه شده استفاده نمايند و تهيه غذا با وي‍گيهايي غير از اين ممنوع مي باشد. به منظور اطمينان از سلامت ساير مواد غذايي عرضه شده در دستگاههاي اجرايي مذكور ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است دستورالعملي را با تاكيد بر سلامت غدا و تعادل تركيب غذاي عرضه شده تهيه نمايد.

3-با توجه به ضرورت اجرايي شدن قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات - مصوب 1385 - روسا و مديران كليه ادارات و موسسات و نهادهاي موضوع ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 - موظفند بند الف ماده 13 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات را اجرا نمايند.

4- استانداريهاي سراسر كشور با همكاري وزارتخانه هاي نيرو ، جهاد كشاورزي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از ابياري مزارع با فاضلاب تصفيه نشده جلوگيري به عمل آورند.

5- استانداريهاي سراسر كشور با همكاري وزارت امور خارجه ، سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و دانشگاهاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تردد اتباع خارجي به ويژه گردشگران تبعه كشورهاي همسايه را ساماندهي نمايند. به نحوي كه امكان مراقبتهاي سلامت و تعيين و پايش بيماريها فراهم آيد.

پرويز داودي

معاون اول رياست جمهوري