نوع قانون تصويبنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1386/08/01
شماره قانون 122173/? 580 ?
عنوان قانون سود بازرگاني ماشين آلات ساخت ساختمان پيش ساخته
متن کامل قانون:

وزارت بازرگاني - وزارت صنايع و معادن - وزارت مسكن و شهرسازي - وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزراي عضوكميسيون ماده يك آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 25338/ت24794 هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:

سودبازرگاني ماشين آلات ساخت ساختمان پيش ساخته كه فاقد توليد داخل مي باشند، صفر درصد تعيين مي گردد. فعرست اينگونه ماشين آلات را وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن و مسكن و شهرسازي تعيين خواهد نمود.

اين تصويب نامه در تاريخ 1/8/1386 به تائيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور