نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/08/13
شماره قانون 106799/?3144??
عنوان قانون مرز تمرچين در استان آذربايجان غربي به عنوان مرز زميني مجاز بين المللي با كشور عراق
متن کامل قانون:

هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده 4 قانون گذرنامه مصوب 1351 تصويب نمود :

1- مرز تمرچين در استان آذربايجان غربي براساس توافق انجام شده با كشور عراق به عنوان مرز زميني مجاز بين المللي شناخته مي شود و ورود به كشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز است .

2- دستگاههاي مربوط موظفند همكاري لازم را براي تجهيز سريع و افزايش توان مبادلاتي مرز ياد شده بعمل آورند.

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور