نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/07/14
شماره قانون 111806/?37085??
عنوان قانون درخصوص ورود و ترخیص حداکثر پنجاه دستگاه از انواع ماشین آلات راهسازی و سنگین نو
متن کامل قانون:

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 31993/1 مورخ 30/10/85 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- ورود و ترخیص حداکثر پنجاه دستگاه از انواع ماشین آلات راهسازی و سنگین نو یا مستعمل با مصارف خاص ، مشروط به اینکه تولید داخل نداشته باشند، به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تائید وزرای دستگاههای عضو کمیسیون ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، بدون در نظر گرفتن شرط نمایندگی مجاز در کشور و قدمت سال ساخت با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشند.

2- فهرست انواع ماشین آلات مذکور توسط کمیسیون ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می شود.

پرویز داودی -معاون اول رئیس جمهور