نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/07/01
شماره قانون 105376/?38265?
عنوان قانون عوارض صادرات سیب زمینی (رديف تعرفه 07019000)
متن کامل قانون:
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 25338/ت24794ه مورخ29/5/1380 تصويب نمودند:
عوارض صادرات سيب زميني (رديف تعرفه 07019000) از تاريخ 1/7/1386 تا 29/12/1386 به ميزان صد در صد قيمت پايه محصول ياد شده تعيين مي گردد.
اين تصويب نامه درتاريخ 31/6/1386 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.