نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/07/01
شماره قانون 105326/?37437??
عنوان قانون آيين نامه اجرايي بند "ج" تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
متن کامل قانون:
هئيت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور ، بازرگاني ، سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند "ج" تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور ، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
"آيين نامه اجرايي بند "ج" تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور "
ماده 1 – عوارض خروج از كشور به مقصد كليه كشورها از طريق مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار (250،000)ريال و از طريق مرزهاي زميني و دريايي پنجاه هزار (50،000) ريال تعيين مي شود .
تبصره 1 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق نظام بانكي نسبت به وصول عوارض خروج و واريز به رديف (110504) در آمد عمومي نزد خزانه داري كل اقدام خواهد نمود.
تبصره 2 – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در زمان خروج اتباع ايراني پرداخت عوارض مذكور را كنترل كند.
ماده 2 – از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه ، تصويب نامه شماره 19737/ت37184ه مورخ 12/2/1386 لغو مي گردد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور