نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/06/28
شماره قانون 98230/?38244??
عنوان قانون مصوبه دولت برای واگذاری 25 شرکت دولتی در سال 86
متن کامل قانون:
معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت دولت مبنی بر واگذاری 100 درصد سهام 25 شرکت دولتی از طریق بورس یا مزایده در سال 86 را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/6/86 بنا به پیشنهاد شماره 25976 مورخ 20/6/86 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند " الف " ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - تصویب کرد: تمام سهام متعلق به دولت در شرکت های موضوع جدول زیر مطابق برنامه زمانبندی شده و روش تعیین شده واگذار می شود.

این مصوبه با شماره 98230/ ت 38244 ه در تاریخ 28/6/86 ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت صنایع و معادن ،وزارت نیرو ، وزارت نفت، وزارت دادگستری ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

1- مپنا ( توانیر ) - بورس
2- پالایشگاه بندر عباس ( شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده های نفتی ایران ) - بورس
3- پالایشگاه نفت لاوان ( شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ) - بورس
4- شرکت آلومینای ایران ( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) - مزایده
5- فولاد میبد ( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) - مزایده
6-فولاد خراسان ( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) – بورس
7- پتروشیمی اراک ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) - بورس
8-پتروشیمی خارک ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) - بورس
9- پتروشیمی اصفهان ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) - بورس
10- پتروشیمی آبادان ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) - بورس
11- فرآب ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
12- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی زهره و جراحی ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
13- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مارون ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
14- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
15- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت ساوه ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
16- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت قزوین ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
17- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی تهران ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
18- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی بوشهر ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
19- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی وحدت ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
20- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت مغان ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
21- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی زرینه رود ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
22- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گلپایگان ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
23- مدیریت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه سد و نیروگاه کرخه ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
24- مدیریت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه سد ونیروگاه مسجد سلیمان ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده
25- مدیریت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه سد ونیروگاه دز ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده

روش واگذاری در ردیف های 2 و 3 ترجیحاً از طریق بورس می باشد . شرکتهای مذکور در صورت عدم شرایط لازم برای پذیرش در بورس، از طریق مزایده وگذار می شود.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور