نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/05/21
شماره قانون 79604/?30858??
عنوان قانون اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 1 بند 5 الحاقی ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380
متن کامل قانون:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/5/86 بنا به پیشنهاد شماره 103312 مورخ 17/3/1383 وزارت صنایع و معادن و به استناد تبصره 1 بند 5 الحاقی ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، موضوع ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - تصویب نمود:
آئین نامه اجرایی تبصره 1 بند 5 الحاقی ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 23639/ت26945هـ مورخ 14/8/1382 به شرح زیر اصلاح می شود :
1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده 3 آئین نامه یاد شده الحاق می گردد:
تبصره 3- پس از محاسبه حقوق بهره برداران ، توسط اداره کل منابع طبیعی استان اخطاریه کتبی جهت اخذ حقوق بهره برداری و نیز تودیع پروانه جهت ابطال یا اصلاح حسب مورد به صاحب پروانه ابلاغ می گردد. در صورت استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره برداری و تودیع پروانه ، حقوق محاسبه شده طبق ماده 4 و تبصره آن در صندوق ثبت اداره محل ، تودیع و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه، مشارالیه جهت دریافت حقوق بهره برداری به صندوق ثبت معرفی می گردد.
2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده 4 آئین نامه یاد شده الحاق می گردد:
تبصره - چنانچه محدوده های پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری معادن با محدوده های پروانه چرا تداخل داشته باشند در عرصه های مورد تداخل به روشهای زیر اقدام خواهد شد:
الف ) در مرحله اکتشاف ( پس از صدور پروانه اکتشاف ) فقط میزان عرصه ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعیت یافته است ، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.
ب) در مرحله بهره برداری از معدن، محدوده عملیاتی مشخص شده در طرح بهره برداری مصوب آن ، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده های اکتشافی مذکور در بند الف به مرحله بهره برداری برسند ، محاسبه مجدد صورت نخواهد پذیرفت.
ج ) در صورت بروز هر گونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصه های یاد شده در بندهای الف و ب مذکور ، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان صنایع و معادن استان مربوط اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور