نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/06/21
شماره قانون 99562/?37178??
عنوان قانون اصلاحیه ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372
متن کامل قانون:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/5/1386 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372 - تصویب نمود:
ماده 4 - آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 4- وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول تعیین ضوابط، مقررات و استانداردهای بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ترخیص و ورود کالا رعایت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا، ضوابط یاد شده را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند و وزارت یاد شده به صورت عام با انتشار در رسانه های گروهی به اطلاع واردکندگان و صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی برساند ، در غیر این صورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آنها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.
تبصره 1- وزارتخانه ها و سازمانهایی که مسئول صدور مجوزهای لازم هستند ، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره 2- موارد استثناء و نیز هر گونه اعمال محرومیت در مبادی ورودی و خروجی کشور با اعلام وزارت بازرگانی در کمیسیون ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می شود . ورود کالاهایی که سابقه ورود از کشور مبداء را ندارد جزو استثنائات خواهد بود.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهوری