نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/05/09
شماره قانون 72854/?37757??
عنوان قانون ریاست ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان
متن کامل قانون:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/5/86 بنا به پیشنهاد شماره 37338 مورخ 12/3/86 معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
ریاست ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان ، موضوع تصویب نامه شماره 45139/ت34007هـ مورخ 4/8/84 از معاونت اجرایی رئیس جمهور به وزیر امور خارجه تغییر می یابد و دبیرخانه ستاد مذکور نیز در وزارتخانه یاد شده مستقر می گردد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور