نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/06/21
شماره قانون 99560/?38243?
عنوان قانون سود بازرگانی ذرت دامی و جو از تاریخ 1/6/86 صفر تعیین می گردد
متن کامل قانون:
وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی ذرت دامی و جو از تاریخ 1/6/86 صفر تعیین می گردد.
این تصویب نامه در تاریخ 21/6/86 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی
معاون ول رئیس جمهوری