نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/05/23
شماره قانون 81286/?37862?
عنوان قانون هیئت وزیران با رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982ه مورخ 11/5/84 تصویب نمودند
متن کامل قانون:
وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982ه مورخ 84/5/11 تصویب نمودند:

1- به منظور ایجاد تسهیلات لازم جت توسعه صادرات غیرنفتی کشور و به استناد مواد 4 و 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت راه و ترابری ، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد های حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارایه نماید.
2- در راستای اجرای بند ج ماده 37 و بند الف ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد بنگاههای بزرگ و ساماندهی و توسعه شبکه ها و خوشه های صادراتی ، هر یک از اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ، اتاقهای تعاون ، تشکل های صادراتی و نیز بنگاههای صادراتی با ترکیبی از تمام و یا بخشی از نهادهای یاد شده می توانند در سطح گروه صنفی خود ، استان و یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیر دولتی توسعه صادرات غیر نفتی ، شرکتهای مدیریت صادرات ، کنسرسیون ها و یبا خوشه های صادراتی به صورت خصوصی و یا تعاونی اقدام نمایند.
آئین نامه اجرایی شیوه ایجاد ، فعالیت و حمایتهای دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی ( سازمان توسعه تجارت ایران ) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یاد شده لازم الاجرا خواهد بود.
3- پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است:
الف ) در صورتی که پروژه ای مشمول دریافت جایزه باشد این جایزه در تمامی سالهای دوره مجاز یاد شده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتی که اجرای پروژه با تاخیر مواجه شود ، کارگروه ماده 19 آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ( موضوع تصویب نامه شماره 59339/ت27213ک مورخ 23/10/82) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تاخیر می باشد.
ب) نحوه محاسبه جوایز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود.
ج) موارد یاد شده با تصویب کارگروه ماده 19 آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و با تائید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می باشد.
4- در اجرای بند 3 تصویب نامه شماره 72788/ت35774ک مورخ 21/6/85 استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر 20 نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعاً طی سالهای 1385 و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مرکزی موظف است به استناد بند 31 ماده 5 تصویب نامه شماره 30765/ت31056ه مورخ 18/6/1383 هیئت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاهها در چارچوب برنامه های ترویجی توسعه صادرات و با رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران بسبت به برگزاری نمایشگاههای یاد شده اقدام نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 21/5/86 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور