نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/05/23
شماره قانون 81293/?37862?
عنوان قانون رئوس سیاستهای حمایتی و تشویق توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سال 1386
متن کامل قانون:
وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی درجلسه 21/3/86 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982ه مورخ 11/5/1384 رئوس سیاستهای حمایتی و تشویق توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سال 1386 را به شرح زیر تصویب نمودند:
1- حمایت از بنگاهها در جهت تولید صادراتی ( تولید محصول با نگاه بازار محور )
2- هدفمند نمودن جوایز و مشوقهای صادراتی در اجرای بند ب ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم
3- کمک به توسعه صادرات خدمات با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور
4- کمک به توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر
5- کمک به توسعه زیر ساختهای صادراتی کشور
6- ساماندهی نظام اطلاع رسانی از بازارها و فرصتهای تجاری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان
7-کمک به ایجاد دفاتر ، نمایندگیها ، شعب و مراکز تجاری در بازارهای هدف توسط سازمان توسعه تجارت ایران ، تشکلها و یا صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات غیرنفتی
8- حمایت از تشکلهای تولیدی - صادراتی و صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات غیرنفتی
9-کمک به تبلیغات عام محصولات ایرانی ( کالا و خدمات ) در بازارهای هدف
10- حمایت از اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و بازاریابی
11- حمایت از حضور بنگاهها در نمایشگاهای خارج از کشور
12- کمک به حفظ و ماندگاری محصولات صادراتی ( کالا و خدمات ) در بازارهای هدف
13-حمایت از ایجاد و توسعه صادراتی ، شرکتهای مدیریت صادرات ، شرکتهای بزرگ صادراتی و کنسرسیوم های صادراتی
14- حمایت از طرحهای آموزشی ، پژوهشی و تحقیقات بازار
15- حمایت از طرحهای توسعه صادرات استانها
16- پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه ها و یا بیمه های صادراتی
17- پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی صادرکنندگان
18- کمک به تهیه ، تولید و پخش مستندات توانمندیهای صادراتی ( کالا و خدمات ) ایران از طریق رسانه های مختلف داخلی و خارجی در بازارهای هدف و همچنین حمایت از اجرای موضوع 10 تصویب نامه شماره 117828/ت36221ک مورخ 24/10/1385 در چارچوب سیاست های مورد نظر وزارت بازرگانی
19- حمایت ویژه از توسعه صادرات به بازارهای هدف در اولویت و نیز برخی از کالاها و خدمات صادراتی دارای مزیت
20- ترویج حمایت از صدور کالا و خدمات با کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی و نیز حمایت از اجرای طرح کنترل کیفیت کالا و خدمات صادراتی ایران
21- حمایت از توسعه و ترویج طراحی و بسته بندی کالاهای صادراتی متناسب با نیاز بازارهای هدف
22- تامین بخشی از هزینه حمل کالاهای صادراتی
دستورالعمل اجرایی برنامه ها و حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم سال 1386 ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تدوین و پس از تصویب کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ خواهد شد. معاونت برناه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است در چارچوب رئوس سیاستهای یاد شده ، در صورت لزوم نسبت به تنظیم اصلاحیه موافقتنامه بودجه سازمان توسعه تجارت ایران به تفکیک منابع تخصیصی هر بند در گروههای مشابه اقدام نمایند.
این تصویب نامه در تاریخ 21/5/86 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور