نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/05/23
شماره قانون 63243/?37862?
عنوان قانون آئین نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی موضوع تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک مورخ 21/6/885 به شرح زیر اصلاح می گردد.
متن کامل قانون:
وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 21/3/86 به استناد یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982ه مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند
آئین نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی موضوع تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک مورخ 21/6/885 به شرح زیر اصلاح می گردد.
1- در بند ج ماده 4 عبارت معتبر در زمان صدور کالا بعد از عبارت کالاهای صادراتی اضافه می شود .
2- متن زیر جایگزینی بند د ماده 4 می شود :
د) اشخاص حقوقی صد در صد خصوصی و اشخاص حقیقی و تعاونیهای صادر کننده کالا ، ضمن رعایت سایر مفاد این تصویب نامه از جوایز مشوقهای صادراتی موضوع این تصویب نامه بهره مند خواهند شد . اشخاص حقوقی صد در صد خصوصی و یا تعاونی ، شرکتهایی هستند که سهام یا سرمایه آنها در زمان انجام صادرات ( تاریخ خروج کالا ) ثبت شده در پروانه صادراتی آنها به هیچ شرکت دولتی و یا شرکتهایی که درصدی از سهام آنها دولتی باشد، تعلق نداشته باشد.
تبصره 1: در موارد ابهام ، مرجع تشخیص سازمان توسعه تجارت ایران ( و در صورت ضرورت با همکاری وزارت امورذ اقتصادی و دارایی ) خواهد بود .
تبصره 2: جوایز و مشوقهای صادراتی مربوط به صادرکنندگان خدمات ، مشمول شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سرمایه آنها متعلق به دولت باشد. ( موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ) نخواهد بود . در موارد ابهام ، مرجع تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
3- متن زیر جایگزین تبصره 2 ماده 22 می شود :
تبصره 2 - جوایز و مشوقهای صادراتی با رعایت سایر مفاد این تصویب نامه ، شامل دارندگان کارت بازرگانی و سایر مجوزهای عملیات تجاری نظیر کارت پیله وری و مرزنشینان می شود.
4- این اصلاحیه از تاریخ 21/6/1385 جهت پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی سال 1384 قابل اجرا می باشد.
این تصویب نامه در تاریخ 21/5/86 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی
معاون اول ریاست جمهوری