نوع قانون ساير
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/05/28
شماره قانون 244/84515
عنوان قانون نشست مشترک هیئت وزیران با استانداران سراسر کشور
متن کامل قانون:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/5/86 مشترک با استانداران سراسر کشور موافقت نمود:
الف ) به منظور تحقق سیاستهای دولت در کشور به ویژه درخصوص اشتغال و تولید مسکن ، استانداران نسبت به انجام اقدامات زیر اهتمام ورزند:
1- طراحی ساز و کار لازم برای پایداری اشتغالهای ایجاد شده
2- صدور مجوز واردات فولاد از طریق بازارچه های مرزی
3- واگذاری زمین برای اجرای طرحهای تولیدی ، اشتغالزا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی
4- تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ، توانمندسازی ، تامین مواد اولیه و تامین زمین و تاسیسات زیربنایی متقاضیان دریافت تسهیلات برای راه اندازی بنگاههای اقتصادی کوچک
5- پیگیری ایجاد تشکلهای خصوصی برای سزماندهی مناسب نیروی کار جهت گسترش خدمات فنی و مهندسی
6- کنترل قیمت مصالح ساختمانی جهت کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن
7- کاهش هزینه های جاری و اجرای برنامه های لازم برای صرفه چویی در همه زمینه ها و اجتناب از انجام هزینه های غیر ضرور
8- برگزاری جلسات مستمر و مداوم با روسا و کارشناسان بانکها و رفع موانع و مشکلات پرداخت تسهیلات به متقاضیان و یا بررسی طرحها در بانکها
ب ) وزارتخانه های نیرو ، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شرکتهای آب ، برق ، گاز و مخابرات استانها نسبت به تامین تاسیسات زیر بنایی آب ، برق ، گاز و تلفن محل اجرای طرحهای تولیدی اشتغالزا اقدام و نسبت به وصول هزینه های آن به صورت اقساط اقدام نمایند.
ج ) وزارت کار وامور اجتماعی با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط و استانداریها نسبت به طراحی و اجرای برنامه های آموزشی فارغ التحصیلان متناسب با بازار کار اقدام نماید.
د) سیستم بانکی با همکاری استانداریها ضمن پیگیری وصول مطالبات معوق از بدهکاران نسبت به فروش اموال مازاد بانکها اقدام و وجوه حاصل از فروش اموال یاد شده را با رعایت مقررات قانونی به عنوان افزایش سرمایه لحاظ نماید.
معاون اول رئیس جمهور
پرویز داودی