نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/05/21
شماره قانون 27722/?37320?
عنوان قانون پذیرش کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمنهای علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
متن کامل قانون:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/5/86 بنا به پیشنهاد شماره 3739/1720/3 مورخ 9/3/86 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:
کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمنهای علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود .
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور