نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/04/06
شماره قانون 51605/?36225?
عنوان قانون درخصوص اعطاي مهلت شش ماهه جهت انجام تشريفات ترخيص قطعي براي پروانه هاي ورود موقت تسويه نشده كه تا پايان سال 82 اقدام به ورود موقت كالا نموده اند
متن کامل قانون:
درخصوص اعطاي مهلت شش ماهه جهت انجام تشريفات ترخيص قطعي براي پروانه هاي ورود موقت تسويه نشده كه تا پايان سال 82 اقدام به ورود موقت كالا نموده اند

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/86 بنا به پيشنهاد شماره 24086/1 مورخ 11/8/1385 وزرت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ايران تصويب نمود:
1- كليه اشخاصي كه تا پايان سال 1382 با استفاده از تسهيلات موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - اقدام به ورود موقت كالا نموده اند و حكم قضايي قطعي براي آنها صادر نشده است، ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه فرصت دارند نسبت به ثبت سفارش كالا اقدام و با پرداخت حقوق ورودي زمان ترخيص قطعي ، رفع تعهد نمايند.
2- تمديد مهلت رفع تعهدات ورود موقت مواد اوليه براي توليد كالاهاي صادراتي براي مدتهاي بيش از دو سال منوط به موافقت كارگروه پنج نفره موضوع تصويب نامه شماره 42406/ت34011هـ مورخ 25/8/1384 هيئت وزيران مي باشد.
پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور