نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/02/11
شماره قانون 5786/?34335??
عنوان قانون نحوه مصالحه ریالی با صادرکنندگان
متن کامل قانون:
تصویب نامه شماره : 5786/ت34335هـ ، تاریخ : 11/2/86
هیات وزیران در جلسه مورخه 19/1/1386 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 117 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده 36 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - تصویب نمود:
نحوه مصالحه ریالی با صادرکنندگانی که تا تاریخ 15/5/85 بر اساس تصویب نامه شماره 29764/ت31645ک مورخ 15/5/1384 اقدام به مصالحه ننموده اند به شرح زیر تعیین می شود:
1- وجه المصالحه تعهدات ایفا نشده صادر کنندگان کالا به شرح جدول زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محسبه و اخذ گردد:
تا پانصد هزار دلار : کل تعهدات بخشوده تلقی می گردد.
تا مبلغ یک میلیون دلار نسبت به مازاد پانصد هزار دلار : با نرخ 100 ریال به ازای هر دلار کل بدهی مصالحه شود.
نسبت به مازاد یک میلیون دلار : با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مصالحه گردد.
ما به التفاوت نرخ ارز به صورت تفاوت بین نرخ ارز صادراتی به علاوه نرخ واریزنامه ( یا گواهی سپرده ) در زمان ایجاد تعهد ، از نرخ برابری دلار در بازار بین بانکی ارز در روز تسویه حساب محاسبه می گردد.
2- مهلت انجام مصالحه ریالی برای کلیه صادر کنندگان مشمول این تصویب نامه حداکثر تا تاریخ 31/5/86 خواهد بود.
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موظفند ضمن اطلاع رسانی به کلیه متعهدان ارزی که تعهدات خود را ایفا ننموده اند ، حداکثر یک ماه پس از ابلغ این تصویب نامه ، اخطار لازم را به آنها ابلاغ نماید.
4- پس از تاریخ 31/5/86 ضمن اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده در بند 7 تصویب نامه شماره 29764/ت31645ک مورخ 15/5/1384 ، هیچگونه مصالحه ای صورت نپذیرفته و جهت دریافت ما به التفاوت برای مجموع تعهدات ایفا نشده ، پیگیری حقوقی انجام خواهد گرفت .
5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از انقضای مهلت مقرر در این تصویب نامه گزارشی از اجرای آن را به هیئت وزیران ارایه نماید.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور