نوع قانون ساير
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/03/13
شماره قانون 3235
عنوان قانون آخرين مصوبات مربوط به كاهش نرخ كارمزد و تغيير معيار اخذ پشتوانه جهت صدور ضمانت نامه هاي اعتباري صندوق ضمانت صادرات ایران
متن کامل قانون:
آخرين مصوبات مربوط به كاهش نرخ كارمزد و تغيير معيار اخذ پشتوانه جهت صدور ضمانت نامه هاي اعتباري صندوق به همراه جداول مربوطه جهت استحضار ايفاد مي گردد:
حسب پيشنهاد صندوق ضمانت صادرات ايران و موافقت هيا ت محترم وزيران، كارمزد صدور انواع ضمانت نامه هاي اعتبار بانكي و توليدي كاهش يافت. بر اساس تصويب نامه شماره 23375/ت 36956 ك مورخ 18/2/86 كيسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي و تاييد مقام محترم رياست جمهوري، نرخهاي جديد كار مزد صدور ضمانت نامه هاي اعتباري صندوق ضمانت صادرات ايران به شرح جدول پيوست جايگزين نرخهاي قبلي گرديد.شايان ذكر است بر اساس شاخص هايي از جمله نوع وثايق و طول دوره اعتبار، كارمزدهاي موضوع مصوبه مذكور بين 33 الي 66 درصد نسبت به كارمزد هاي قبلي كاهش يافته است.
همچنين شايان ذكر است صادركنندگاني كه از ضمانت نامه هاي اعتبار توليدي صندوق استفاده مي نمايند، ملزم به ارائه مدارك مثبت صادراتي به نام خود در زمان تسويه تعهدات موضوع ضمانت نامه هاي اعتباري صادره مي باشند و نظر به اينكه توليدكنندگان به انجام صادرات به نام خود تمايل دارند، معمولاً امكان ارائه مدارك صادراتي به نام صادركننده وجود نداشته و مشكلاتي را درزمان تسويه برايشان ايجاد مي نمايد. به منظور حل اين مشكل ،‌با تصويب هيات محترم مديره، صندوق ضمانت صادرات ايران از اين پس مدارك صادراتي كه به نام توليدكنندگان كالا اظهار و به بازارهاي صادراتي ارسال گرديده اند به عنوان مدارك قابل قبول از صادركننده دريافت مي نمايد مشروط به اينكه توليد كننده تعلق كالاي صادراتي موضوع اظهار نامه خروجي كالا به صادركننده را تاييد و نام صادركننده به نحوي در بخشي از اظهارنامه درج گردد. بدين ترتيب زمينه صدور ضمانت نامه هاي اعتبار توليدي به نفع توليد كنندگان جهت تضمين بازپرداخت صادركنندگان به منظور ايجاد اطمينان و سهولت در فروش نسيه و مدت دار كالاهاي توليدي به ايشان جهت صدوربه بازارهاي هدف صادراتي و همچنين كاهش گردش كار فعاليت صادراتي و كاهش فعاليت صادرات فراهم مي گردد.
تصوينامه شماره 23375/ت 36956 ك مورخ 18/2/86 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي
جدول شماره 1- كارمزد ضمانتنامه هاي اعتبار بانكي

مدت اعتبار(ماه)

%سفته

%ملك

0

120

10

110

20

100

30

90

40

80

50

70

60

60

70

50

80

40

90

30

100

20

110

10

120

0

1

0.45

0.47

0.49

0.51

0.53

0.55

0.56

0.58

0.60

0.62

0.64

0.66

0.68

2

0.50

0.53

0.55

0.58

0.60

0.62

0.65

0.67

0.70

0.72

0.75

0.77

0.80

3

0.55

0.58

0.61

0.64

0.67

0.70

0.73

0.77

0.80

0.83

0.86

0.89

0.92

4

0.60

0.64

0.67

0.71

0.75

0.78

0.82

0.86

0.89

0.93

0.97

1.00

1.04

5

0.65

0.69

0.74

0.78

0.82

0.86

0.90

0.95

0.99

1.03

1.08

1.12

1.16

6

0.70

0.75

0.80

0.85

0.89

0.94

0.99

1.04

1.09

1.14

1.18

1.23

1.28

7

0.75

0.80

0.86

0.91

0.97

1.02

1.08

1.13

1.18

1.24

1.29

1.35

1.40

8

0.80

0.86

0.92

0.98

1.04

1.10

1.16

1.22

1.28

1.34

1.40

1.46

1.52

9

0.85

0.92

0.98

1.05

1.11

1.18

1.25

1.31

1.38

1.44

1.51

1.57

1.64

10

0.90

0.97

1.04

1.12

1.19

1.26

1.33

1.40

1.47

1.55

1.62

1.69

1.76

11

0.95

1.03

1.11

1.18

1.26

1.34

1.42

1.49

1.57

1.65

1.73

1.80

1.88

12

1.00

1.08

1.17

1.25

1.33

1.42

1.50

1.58

1.67

1.75

1.83

1.92

2.00مبناي افزايش نرخ كارمزد براي سالهاي مازاد بر سال اول، يك درصد ساليانه خواهد بود.
2-در صورت تسويه زودتر از موعد، 80 درصد كارمزد ماههاي تعجيل در تسويه به متقاضي مسترد خواهد شد.
3- به صادركنندگان خوش حساب ميتوان حداكثر تا 20 درصد كارمزد پس از تسويه ضمانتنامه بعدي جايزه عدم خسارت پرداخت نمود.ملاك خوش حسابي سوابق مشتريان، اجماع گزارشات ادارات اعتبار، ارزيابي و نظارت و صدور است. مرجع اخذ تصميم در اين خصوص هيات مديره صندوق است.
بمنظور تشويق بيمه گذاران نيز ، مقرر گرديد بنا به پيشنهاد اداره صدور مربوطه و پس ازتصويب هيات مديره ، تا 20% حق بيمه دريافتي بابت صدور ضمانتنامه / بيمه نامه ( پس از تسويه تعهدات ) بعنوان جايز عدم خسارت به بيمه گذار/ صادركننده / ذينفع ضمانتنامه مسترد گردد.
4- كارمزد تمديد ضمانتنامه هاي اعتباري به نسبت ماههاي تمديد محاسبه و اخذ خواهد شد.
5- در صورتيكه به غير از وثيقه ملكي و سفته، وثايق ديگري براي متقاضي در نظر گرفته شود معادل سازي وثايق به شرح زير خواهد بود:
اوراق قرضه دولتي، اوراق بهادار و سهام قابل قبول صندوق، ضمانتنامه هاي بانكي و انواع سپرده سرمايه گذاري معادل وثيقه ملكي و كالا و اموال منقول معادل سفته در نظر گرفته خواهد شد.مرجع اخذ تصميم جهت معادل سازي ساير وثايق هيات مديره صندوق خواهد بود.
جدول شماره2- كارمزد ضمانتنامه هاي اعتبار توليدي

مدت اعتبار(ماه)

%سفته

%ملك

0

120

10

110

20

100

30

90

40

80

50

70

60

60

70

50

80

40

90

30

100

20

110

10

120

0

1

0.90

0.98

1.05

1.13

1.20

1.28

1.35

1.43

1.50

1.58

1.65

1.73

1.80

2

1.00

1.08

1.15

1.23

1.30

1.38

1.45

1.53

1.60

1.68

1.75

1.83

1.90

3

1.10

1.18

1.25

1.33

1.40

1.48

1.55

1.63

1.70

1.78

1.85

1.93

2.00

4

1.20

1.28

1.35

1.43

1.50

1.58

1.65

1.73

1.80

1.88

1.95

2.03

2.10

5

1.30

1.38

1.45

1.53

1.60

1.68

1.75

1.83

1.90

1.98

2.05

2.13

2.20

6

1.40

1.48

1.55

1.63

1.70

1.78

1.85

1.93

2.00

2.08

2.15

2.23

2.30

7

1.50

1.58

1.65

1.73

1.80

1.88

1.95

2.03

2.10

2.18

2.25

2.33

2.40

8

1.60

1.68

1.75

1.83

1.90

1.98

2.05

2.13

2.20

2.28

2.35

2.43

2.50

9

1.70

1.78

1.85

1.93

2.00

2.08

2.15

2.23

2.30

2.38

2.45

2.53

2.60

10

1.80

1.88

1.95

2.03

2.10

2.18

2.25

2.33

2.40

2.48

2.55

2.63

2.70

11

1.90

1.98

2.05

2.13

2.20

2.28

2.35

2.43

2.50

2.58

2.65

2.73

2.80

12

2.00

2.08

2.17

2.25

2.33

2.42

2.50

2.58

2.67

2.75

2.83

2.92

3.00مبناي افزايش نرخ كارمزد براي سالهاي مازاد بر سال اول، يك درصد ساليانه خواهد بود.
2-در صورت تسويه زودتر از موعد، 80 درصد كارمزد ماههاي تعجيل در تسويه به متقاضي مسترد خواهد شد.
3- به صادركنندگان خوش حساب ميتوان حداكثر تا 20 درصد كارمزد پس از تسويه ضمانتنامه بعدي جايزه عدم خسارت پرداخت نمود.ملاك خوش حسابي سوابق مشتريان، اجماع گزارشات ادارات اعتبار، ارزيابي و نظارت و صدور است. مرجع اخذ تصميم در اين خصوص هيات مديره صندوق است.
4- كارمزد تمديد ضمانتنامه هاي اعتباري به نسبت ماههاي تمديد محاسبه و اخذ خواهد شد.
5- در صورتيكه به غير از وثيقه ملكي و سفته، وثايق ديگري براي متقاضي در نظر گرفته شود معادل سازي وثايق به شرح زير خواهد بود:
اوراق قرضه دولتي، اوراق بهادار و سهام قابل قبول صندوق، ضمانتنامه هاي بانكي و انواع سپرده سرمايه گذاري معادل وثيقه ملكي و كالا و اموال منقول معادل سفته در نظر گرفته خواهد شد.مرجع اخذ تصميم جهت معادل سازي ساير وثايق هيات مديره صندوق خواهد بود.

صندوق ضمانت صادرات ایران : تهران - آرژانتین - خیابان بخارست - خیابان شانزدهم - شماره 46 - تلفن : 5-88733370 و فاکس : 88733376