نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/12/28
شماره قانون 175956/?620 /?
عنوان قانون تصویبنامه هیئت وزیران قابل اجرا در سال 1386 پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل 138 قانون اساسی
متن کامل قانون:
هیت وزیران در تصویب نامه شماره 175956/ت620 /ه تاریخ 28/12/85 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود
تصویب نامه شماره 18924/ت34995ک مورخ 27/2/1385 و اصلاحات بعدی آن، موضوع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای اجرا در سال 1386 تنفیذ می گردد.