نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/12/15
شماره قانون 167696/?36925/?
عنوان قانون تصویبنامه قابل اجرا در سال 1386 ، پیشنهاد وزارت بازرگانی به استناد بند ب ماده 2 قانون امور گمرگی
متن کامل قانون:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/12/82 به شماره 70466 / ت 30366 هـ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد بند ب ماده 2 قانون امور گمرکی - مصوب 1350 - تصویب نمود .
1- ورود کالا از طریق بنادر آبادان ، خرمشهر و چوئیبده تا پایان سال 1383 مشمول بیست در صد ( 20% ) معافیت سود بازرگانی می باشد.
2- میزان تخفیف برای ورود کالا از بندر بوشهر و جزیره هرمز پانزده درصد (15 % ) می باشد.
3- پارچه و پوشاک موضوع فصول 50 لغایت 55 و فصول 58 و 60 جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، انواع خودرو سواری ، برنج و لوازم خانگی به ترتیب فهرست تائید شده به مهر هیئت دولت می بشد ، از شمول تسهیلات موضوع این تصویب نامه خارج می باشد.
4- کالاهای ترانزیت اعم از داخلی و خارجی مشمول این تسهیلات نخواهند بود.
این تصویبنامه برای اجراء در سال 1386 جهت بهره برداری می باشد.