نوع قانون ساير
محل صدور گمرک
عنوان قانون پرداخت سود اوراق مشاركت از محل حقوق و عوارض گمركي
متن کامل قانون:

مصوبه شماره 84049/36109 به شرح زير به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است:
تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور در مورد جابجايي اعتبارات مربوط به رديف هاي متفرقه موضوع بند "ج"تبصره 20 قانون بودجه سال 85 كل كشور به اجرا در آمد.اين تصميم كه به استناد اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 23167/ت 34874ه-مورخ 7/3/85 اتخاذ شده است ،به شرح زير براي اجرا ابلاغ شد: مبلغ 113 ميليارد ريال از محل اعتبار رديف 503299 با عنوان "حقوق و عوارض گمركي دستگاه هاي اجرائي مشمول"كسر و به منظور پرداخت بخشي از سود اوراق مشاركت منتشر شده از محل جزءيك بند"الف"تبصره يك قانون بودجه سال 1385 كل كشور ،به سرجمع رديف 601005 با عنوان "سود اوراق مشاركت "اضافه مي شود تا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به مصرف برسد.