نوع قانون ساير
محل صدور گمرک
عنوان قانون ترخيص كاغذ هاي فاقد آرم جمهوري اسلامي به صورت واتر مارك مجوز نمي خواهد
متن کامل قانون:

ورود و ترخيص كاغذهايي كه در خميره آن علامت جمهوري اسلامي ايران به صورت واتر مارك نباشد،نيازي به مجوز وزارت اقتصاد ندارد.
معاون هزينه و خزانه داركل كشور(وزارت امور اقتصادي و دارائي )در پاسخ به نامه معاون وزير بازرگاني و مدير عامل شركت مادرتخصيصي بازرگاني دولتي اعلام كرد:حسب مقررات جاري،ورود و ترخيص كاغذ فاقد علامت رسمي دولتي به صورت واتر مارك كه در خميره آن علامت جمهوري اسلامي ايران نباشد،احتياج به صدور مجوز از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائي ندارد.