نوع قانون ساير
محل صدور ساير
عنوان قانون تاييد سازمان حفظ نباتات بر اهميت احراز خروج كالا هاي ترانزيتي كشاورزي
متن کامل قانون:

اداره كل نظارت بر ترانزيت گمرك ايران:
خواهشمند است دستور فرماييد در مورد كالاهاي كشاورزي كه جهت عبور از قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران از سوي سازمان مذكور مجوز لازم اخذ نموده اند در صورت عدم خروج اين كالا ها ضمن انجام اقدامات قانوني كه ازسوي آن گمرك صورت مي ژذيرد مراتب به نحو مقتضي به مامورين قرنطينه گياهي در مبادي ورودي صادر كننده مجوز اطلاع داده شود.
متن نامه شماره 61/730/12769 مورخ 9/8/85 سازمان نباتات :
احتراما،با اطلاع مي رساند با توجه به اهميت احراز خروج كالاهاي ترانزيتي كشاورزي و عدم تخليه آنها در داخل كشور به علت احتمال ورود آفات و بيمايهاي قرنطينه اي نباتي ، خواهشمند است به كليه گمركات تابعه كشور اعلام فرمائيد تا به نحو مقتضي خروج محموله كشاورزي ترانزيتي را به اطلاع مامورين قرنطينه گياهي مبادي خروجي اعلام نمايند.